Genom att kartlägga hur deltagare och ledare upplever klimatet i föreningen lägger du en grund att arbeta utifrån. Vilka platser kan upplevas som otrygga? Hur ser vuxennärvaron ut på dessa platser?
 
Hur trivs deltagarna i grupperna? Förekommer det kränkningar? Var sker kränkningarna? Hur upplevs jargongen i gruppen?
 
Ni kan göra kartläggningen genom enkäter, samtal, gruppdiskussioner eller genom observationer.
 
När ni kartlagt verksamheten föreslår vi att ni gör följande:
• Hitta och analysera framgångsfaktorer respektive utvecklingsmöjligheter i föreningen. Varför ser det ut som det gör hos er?
• Sätt upp konkreta åtgärder och mål för trygghetsarbetet utifrån kartläggningsresultaten. Visar resultaten till exempel att deltagarna upplever att det sker verbala kränkningar som har ett överlag för hårt språkbruk, bör ni fundera på vilka åtgärder ni ska vidta. Gemensamma regler mot ett negativt språkbruk kan exempelvis vara en åtgärd.
 
Friends kartläggningstjänst
Friends erbjuder sig att kartlägga verksamheten i din idrottsförening och därmed ge er kunskap om hur det ser ut hos er och vilka områden ni behöver utveckla.
 
Kartläggningen mäter:
– trygghet och trivsel bland föreningens deltagare och ledare
– förekomster av kränkningar bland deltagare och ledare
– stämning, jargong och attityder i föreningen.
 
Kartläggningen innehåller:
– en webbaserad enkät för deltagarna
– en webbaserad enkät för ledare
– en kartläggningspresentation tillsammans med föreningsansvariga där vi går igenom och analyserar resultaten.
 
Kontakta Friends via hemsidan friends.se.
 

 

 
Friends och laget.se är partners sedan 2012. laget.se hjälper Friends i deras satsning Trygg Idrott och rekommenderar alla Sveriges idrottsföreningar att kontakta Friends. Läs mer om Trygg Idrott här.